KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

 

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 

Kişisel verilerinizin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak muhafazası, işlenmesi ve aktarımı aşamalarında azami hassasiyet göstermekteyiz. İlgili Kanunun 10. maddesinin gereği kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde işlenmekte ve veri sorumlusu sıfatıyla gerekli önlemleri almaktayız.

 

Bu kapsamda kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki dayanakları ve haklarınız konusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi amaçlamaktayız.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı;

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.5 ve m.6 hükümlerine uygun olarak, gerçek kişilerin ve tüzel kişi yetkilileri/temsilcilerinden zorunlu olarak alınması gereken bilgiler, özel nitelikli kişisel veriler, yasal düzenlemeler kapsamında işlemekte, saklamakta ve aktarılmaktadır. Kişisel verileriniz, faaliyet alanımız içindeki hizmetlerin sunulabilmesi, bu hizmetlere ve etkinliklere ilişkin genel bilgilendirmelerin yapılabilmesi, kurumumuzun diğer ürün ve hizmetleri ile ilgili olarak tarafınızla iletişime geçilmesi, satış, pazarlama ve tanıtım faaliyetleri, müşteri kazanımı ve memnuniyeti amacıyla yapılan çalışmaların gerçekleştirilmesi amaçları kapsamında işlenebilmektedir.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi;

 

Kişisel verileriniz, her türlü yazılı, sözlü, elektronik, üçüncü kişi ve/ veya yasal mercilerden, ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ile sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi amacıyla temin edilebilmekte, fiziki ve elektronik ortamda toplanmaktadır.

 

İşlenen Kişisel Verilerin Hangi Amaçla Aktarılabileceği;

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olarak, ŞİRKETİMİZ ve ŞİRKETİMİZ İLE ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini amacıyla, kişisel verilerinizi;  İş Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Türk Medeni Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlara; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ve kuruluşları; yurtiçi ve şirket faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldıklarımız, iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşlar, bağımsız denetim şirketleri ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar ile paylaşabilir.

 

 

 

Ayrıca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 9. maddesi kapsamında “Server”ları yurt dışında bulunan hizmet altyapısının kullanılması durumunda gönderilen ve alınan e-postaların dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan veri merkezlerinde tutulması söz konusu olacağından, veri sorumlularından/veri işleyenlerden bu şekilde temin edilen kişisel veriler yurt dışına aktarılmış sayılmaktadır. 

 

Kişisel Veri Sahibinin Hakları;

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. Maddesi gereğince kişisel veri sahipleri;

· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· 6698 sayılı KVKK’nin ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Kişisel verilerin edinme nedenine göre; kişisel veriler, kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirlenen süre ile saklamalıdır,  kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecek; bu süre zarfında kişisel verileriniz ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde işlenmeyecek ve 3. kişiler ile paylaşılmayacaktır.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 13. maddesi gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak iletebilirsiniz. Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca bir ücret öngörülmesi halinde, kurumumuz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

 

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunuzun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde “Veri Sahibi’ nin; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı bulunmaktadır. Yasal mevzuat düzenlemesi gereğince başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

 

 

 

Talepleriniz İçin İletişim Bilgileri;

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. Maddesi belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgi ve belgeler ile  tugba@aryagidacatering.comadresine iletebilir, bizzat elden sunabilir, noter kanalıyla, güvenli elektronik imzalı olarak veya 6698 Sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

 

Kişisel veri sahibi olarak haklarınıza ilişkin talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca bir ücret öngörülmesi halinde, tarifede belirlenen ücret alınabilir.

 

 

Veri Sorumlusu;

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince hazırlanan bu Aydınlatma Metni,   “KVKK” ve “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında mevzuata uygun bilgilendirmeleri içermektedir. 

 

Gimat 18 blok no:529 Macunköy Ankara  adresinde bulunan Arya Bakliyat Cat. Yem. Hiz San ve Tic A.Ş. olup, tugba@aryagidacatering.com üzerinden Veri Sorumlusu ile  iletişime geçebilirsiniz.

 

 

 

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

 

ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, gerçek bir kişinin kimlik, iletişim, ikametgah, özgeçmiş gibi bilgileri, fiziksel özellikleri, çalışma yaşamına dair olarak ücret, sağlık bilgileri, sendika üyeliği, performans kayıtları, mesleki geçmişi, eğitim, sertifika bilgileri ve işverenle hizmet ilişkisi kapsamında edinilen ilgili kişiyi belirleyici veya belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi ve belge, kişisel veri/özel nitelikli kişisel veri kapsamındadır.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi;

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.5 ve m.6 hükümlerine uygun olarak her türlü yazılı, sözlü ve elektronik, üçüncü kişi ve/ veya yasal mercilerden elde edilen kişisel verileriniz;

·         İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması ve icrası,

·         İş sözleşmesi kurulması amacıyla iş başvurusunda bulunulması,

·         İş sözleşmesinin kurulması ve ifa edilmesi,

·         İş ve sosyal güvenlik hukuku düzenlemeleri çerçevesinde özlük dosyası oluşturulması ve saklaması,  bordrolama,

·         İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

·         İnsan kaynakları süreçlerinin takibi, performans/ödüllendirme çalışmaları,

·         Organizasyon yapısının düzenlenmesi ve görev değişikliği gibi idari işler,

·         Eğitim/etkinlik gibi faaliyetlerin organizasyonunu sağlamak,

·         Çalışanlara iş sözleşmesinin ifası kapsamında araç, telefon ve hat tahsis edilmesi,

·         İnternet log kayıtlarının tutulması,

·         Evrak işlerinin yürütülmesi ve takibi,

·         Personel girişleri için kart ve servis kayıtlarının yapılması,

·         Dava ve hukuk işlerinin takibi,

·         Diğer resmi ve idari işler,

Kapsamında kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve ayrıca insan kaynakları süreçlerinin geliştirilmesi/iyileştirilmesi, performans yönetimi amaçlarıyla alınan özel nitelikler de dahil olmak üzere tüm kişisel bilgiler Veri Sorumlusu sıfatı ile şirketimiz  tarafından işlenmektedir.

 

6698 Sayılı kanunda belirtilen kişisel /özel nitelikteki kişisel verilere ilişkin bilgi ve belgelerin gerçeğe uygun şekilde işverene verilmemesi/güncellenmemesi nedeniyle, yasal yükümlükler kapsamında, doğabilecek zararlardan çalışan sorumlu olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

İşlenen Kişisel Verilerin Hangi Amaçla Aktarılabileceği;

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olarak, kişisel/ özel nitelikli kişisel/ sağlık verileriniz; İş Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Borçlar Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, Sosyal Sigortalar İşlemleri Yönetmeliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş. Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Yönetmeliği, Gelir Vergisi Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kişisel Sağlık Verilerinin işlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik gibi yasal düzenlemelerde  yer alan işveren yükümlülükleri;  yasal süreler dahilinde saklanmasına ilişkin düzenlemeler ile  Sosyal Sigortalar Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu gibi  kurumlarca öngörülen bilgi saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla Şirketimizce, kaydedilmekte, depolanmakta, aktarılmakta ve  güncellenmektedir.

6698 Sayılı KVKK ve diğer mevzuat hükümlerinde yer alan yasal sınırlar dahilinde, resmi makamlar, kamu tüzel kişileri ve kuruluşları, yurtiçi ve hizmet alınan veya iş birliği içerisinde olduğumuz 3. kişiler ile yukarıda açıklanan amaçlar çerçevesinde paylaşılabilmekte veya işlenebilmektedir.

Ayrıca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 9. maddesi kapsamında “Server”ları yurt dışında bulunan hizmet altyapısının kullanılması durumunda gönderilen ve alınan e-postaların dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan veri merkezlerinde tutulması söz konusu olacağından, veri sorumlularından/veri işleyenlerden bu şekilde temin edilen kişisel veriler yurt dışına aktarılmış sayılmaktadır. 

 

Kişisel Veri Sahibinin Hakları;

 

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. Maddesi” ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” gereğince kişisel veri sahipleri;

 

·Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

·Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·6698 sayılı KVKK’nin ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

 

Veri Sorumlusuna Başvuru ;

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. Maddesi kapsamında İnsan Kaynakları ile iletişime geçmek ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgi ve belgeler ile tugba@aryagidacatering.com adresine iletebilir, bizzat elden sunabilir, noter kanalıyla, güvenli elektronik imzalı olarak veya 6698 Sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

 

Kişisel veri sahibi olarak haklarınıza ilişkin talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca bir ücret öngörülmesi halinde, tarifede belirlenen ücret alınabilir.

 

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunuzun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde “Veri Sahibi’ nin; cevabın tebliğini takiben otuz ve herhalde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı bulunmaktadır. Yasal mevzuat düzenlemesi gereğince başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz

 

Veri Sorumlusu;

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince hazırlanan bu Aydınlatma Metni,   “KVKK”, “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında mevzuata uygun bilgilendirmeleri içermektedir. 

 

 

Gimat 18 blok no:529 Macunköy Ankara  adresinde bulunan Arya Bakliyat Cat. Yem. Hiz San ve Tic A.Ş. olup, tugba@aryagidacatering.com üzerinden Veri Sorumlusu ile  iletişime geçebilirsiniz.

 

...iletişim...

FacebookTwitterLinkedin
A: Batı Sitesi Mahallesi 1695.Cadde 2307/1 Sokak No:2/12-13 Ergazi-Yenimahalle/ANKARA
T: +90 (312) 255 22 99     F: +90 (312) 255 88 22
E: info@aryagidacatering.com
© Arya Gıda 2015 tüm hakları saklıdır.