KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI BAŞVURU FORMU

 

 

 

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) kişisel veri sahipleri kişisel verilerine erişme, kişisel bilgileri  hakkında bilgilendirilme, amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme ve bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hakkı bulunmaktadır.

 

Bu haklara ilişkin olarak, KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu ARYA BAKLİYAT CATERİNG YEM. HİZ. TEM. GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.’ye Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir

 

 

BAŞVURU YÖNTEMİ

 

 

BAŞVURUNUN YAPILACAĞI ADRES

 

BAŞVURU GÖNDERİMİNDE BELİRTİLECEK BİLGİ

Bizzat Başvuru(Başvuru sahibinin kimliğini  tespit etmeye yarayan belgeler ile bizzat gelerek başvuru formunun ıslak imzalı bir kopyası ile başvuruyu yapması)

 

ARYA GIDA Gimat 18. Blok no:529 Macunkö Ankara

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

Noter vasıtasıyla tebligat yapılmak suretiyle

 

ARYA GIDA Gimat 18. Blok no:529 Macunkö Ankara

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

Güvenli Elektronik İmza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla

tugba@aryagidacatering.com

Konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

 

 BAŞVURU SAHİBİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ:

 

 

AD-SOYAD                           :

TC KİMLİK NUMARASI                 :

PASAPORT NO/ YABANCI KİMLİK NO:

ADRES                                              :

VARSA BİLDİRİME ESAS E-POSTA        :

VARSA BİLDİRİME ESAS TELEFON   :

 VARSA BİLDİRİME ESAS FAKS :

TALEP KONUSU                             :

 

 

TALEBİN KAPSAMI VE SONUÇLANDIRILMASI

 

Kişisel Veri Sahibi 6698 Sayılı Kanunun 11. Maddesi kapsamında;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 12305

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 haklarına sahiptir.

*Talep konusu bilgi ve belgeleriniz varsa bunları başvurunuza eklemelisiniz.

 

 

 

 

 

 

Veri sorumlusu 6698 Sayılı Kanunun 13. Maddesi kapsamında;

 

*Yazılı başvurularda, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir. Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.

 

*Veri sorumlusu, başvuruyu kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder.

 

*Veri sorumlusu, cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir.

 

*Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, 7 nci maddede belirtilen ücret alınabilir. Başvurunun, veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

 

*İlgili kişinin talebinin kabul edilmesi hâlinde, veri sorumlusunca talebin gereği en kısa sürede yerine getirilir ve ilgili kişiye bilgi verilir.

 

*İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir.

 

* Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

...iletişim...

FacebookTwitterLinkedin
A: Batı Sitesi Mahallesi 1695.Cadde 2307/1 Sokak No:2/12-13 Ergazi-Yenimahalle/ANKARA
T: +90 (312) 255 22 99     F: +90 (312) 255 88 22
E: info@aryagidacatering.com
© Arya Gıda 2015 tüm hakları saklıdır.